"REGULAMIN WYPOŻYCZALNI"

1. Osoba korzystająca z wypożyczalni firmy Tatra Extreme Sport otrzymuje sprzęt w pełni sprawny, który jest własnością wypożyczalni.
2. Użytkownik wypożycza sprzęt oraz użytkuje go na własną odpowiedzialność. Równocześnie jest świadomy konsekwencji uprawiania turystyki mogącej doprowadzić do urazów ciała, a nawet śmierci. Wypożyczalnia nie odpowiada za bezpieczeństwo osoby wypożyczającej.
3. Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia legitymująca się ważnym dokumentem tożsamości bądź paszportem.
4. Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania wypożyczonego sprzętu w sposób całkowicie poprawny. Użytkowanie sprzętu w sposób nieumiejętny lub niepoprawny może skutkować uszkodzeniem go bądź narażeniem na niebezpieczeństwo osoby użytkującej oraz osób trzecich.
5. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie nie uszkodzonym i czystym.
6. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu pozostawiona kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów naprawy: uszkodzenie sprzętu nie nadające się do naprawy lub zgubienie- kaucja+ dopłata do obowiązującej ceny detalicznej podanej na oficjalnej stronie producenta.
7. Czyszczenie sprzętu np. raków z błota i ziemi- od 15zł/para raków.
8. Czyszczenie wózków, nosidełek, riksz- od 20 zł.
9. Opłaty za wypożyczenie naliczane są od momentu wypożyczenia do godziny 21 w tym samym dniu= 1 DZIEŃ. Zwrot sprzętu kolejnego dnia rano tj. rozpoczęcie następnego dnia wypożyczenia.
10. Uregulowanie należności za wypożyczenie następuje z góry w momencie wypożyczania.
11. Wcześniejszy zwrot sprzętu- inny niż deklarowany na umowie nie obliguje do zwrotu opłaty za wypożyczenie.
12. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
13. Wypożyczalnia dysponuje całym wachlarzem markowego sprzętu. W ofercie są umieszczone zdjęcia poglądowe.
14. Odbiór sprzętu następuje na ul. Szpitalnej w Zakopanem po wcześniejszym kontakcie z firmą Tatra Extreme Sport.
15. Dodatkową usługą jest dostarczenie bądź odbiór sprzętu z dowolnego innego miejsca na terenie miasta Zakopane. Koszt tej dodatkowej usługi w jedną stronę wynosi od 20 zł. Wszystkie inne opcje są ustalane indywidualnie.
16. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 20002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że : a. Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Wypożyczalnia TATRA EXTREME SPORT z siedzibą w Zakopanem, b. Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i nie będą przetwarzane w celach marketingowych oraz nie będą przekazywane innemu administratorowi danych c. Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, d. Po wygaśnięciu umowy wypożyczenia, dane osobowe Pożyczającego są niszczone.
17. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).
18. Wypożyczając sprzęt wypożyczający równocześnie akceptuje powyższy regulamin.